tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PDF Drukuj Email

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJAJNCH NR 1 W GNIEŹNIE

Podstawa prawna:

 • art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. Nr 80 z 2007 r. poz. 542
 • art. 23 i 24 Statutu Szkoły.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Samorząd jest organem zrzeszajacym oraz reprezentujacym wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.
 2. Samarząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

§2

 

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
  • Rada Uczniów
  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
  • Prezydium Samorządu Uczniowskiego
 2. Kadencja  Organów Samorządu trwa jeden rok.
 3. Organem wybieralnym jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 4. Wybory odbywają się na zasadach zawartych w rozdziale IV.
 5. Przewodniczącym Samorządu może zostać uczeń klasy II lub III.
 6. Organy  Samorządu Uczniowskiego działają w oparciu o roczny plan pracy, akceptowany uchwałą Rady Ucznów.
 7. Ocena nieodpowiednia i naganna z zachowania oraz ocena niedostateczna półroczna, nie poprawiona w ciągu miesiąca od rady klasyfikacyjnej lub końcoworoczna, eliminuje ucznia z możliwości reprezentowania szkoły w Samorządzie.

Rozdział II

Zadania i kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

§3

 1. W skład Rady Uczniów wchodzą Przewodniczący Samorządów Klasowych, członkowie Prezydium Samorządu oraz Kronikarz.
 2. Rada Uczniów podejmuje uchwały większością głosów.
 3. Jedynym organem mogącym przygotować projekt zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego jest Rada Uczniów. Zmiany muszą zostać przegłosowane.
  • głosowanie ma charakter:  równy, bezpośredni, powszechny i tajny. Odbywa się w klasach przez  ogół uczniów większością głosów.
  • Rada Uczniów podsumowuje wyniki i ogłasza uchwalenie lub odrzucenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego lub jego zmianę.
 4. Wszyscy członkowie Rady Uczniów mają prawo do zgłaszania projektów uchwał.
 5. Rada Uczniów ma prawo odwołać Przewodniczącego lub jego zastępce, jeżeli votum nieufności wobec ww. poprze minimum 75 % członków Rady Uczniów.
 6. Decyzje Rady Uczniów wchodzą w życie do sprawdzeniu ich zgodności z aktualnymi przepisami.
 7. Aby głosowanie Rady Uczniów było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 50% + 1 ogółu członków Rady Uczniów.
 8. Członkowie Rady Uczniów mają obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach Samorządu.

§4

 1. Głównym reprezentantem wszystkich uczniów jest Przewodniczący Samorządu.
 2. Do zadań Przewodniczącego należy :
  • przewodniczenie i kierowanie pracą Samorządu,
  • reprezentowanie Uczniów ZSP nr 1 na zewnątrz,
  • współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym,
  • przewodniczenie wszystkim uroczystościom młodzieżowym w szkole,
  • organizowanie zebrań Samorządu,
  • dokumentowanie działań podjętych przez Samorząd.
 3. Przewodniczący koordynuje działania Skarbnika Samorządu Uczniowskiego.
 4. W przypadku, gdy w głosowaniu wystąpi równy podział głosów za i przeciw, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje Przewodniczący.
 5. Przewodniczący ma obowiązek wybrać swojego zastępcę. Wybór nie podlega dyskusji.
 6. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji bądź zostać odwołany przez Radę Uczniów jeżeli wniosek poprze 75% członków Rady.
 7. W przypadku podania się Przewodniczącego do dymisji przed zakończeniem kadencji, jego obowiązki przejmuje Zastępca.
 8. Rada Uczniów w przypadku określonym w ustępie 5. może ogłosić wybory uzupełniające pod warunkiem, że do końca kadencji pozostaje nie mniej niż sześć miesięcy.
 9. Wybór nowego Przewodniczącego odbywa się na zasadach określonych w ordynacji wyborczej.
 10. Rada Uczniów może odwołać zastępce, jeżeli wniosek poprze co najmniej 75% ogółu Rady Uczniów.

§5

 1. Prezydium Samorządu tworzą Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Zastępca Przewodniczącego oraz Skarbnik.
 2. Prezydium Samorządu jest głownym organem wykonawczym Samorządu.
 3. Prezydium podejmuje decyzje we wszelkich kwestiach nie związanych ze zmianą regulaminu samorządu i uchwał podjętych przez Radę Uczniów.

§6

 1. Skarbnik Samorządu powołany zostaje przez Radę Uczniów.
 2. Skarbnik zajmuje się kwestią finansową Samorządu, kontroluje wydatki Samorządu, a także poszukuje sponsorów.
 3. Skarbnik jest odpowiedzialny za finansowanie zadań powierzonych mu przez Samorząd.
 4. Przewodniczący Samorządu wydaje dyspozycje Skarbnikowi po konsultacji z Opiekunem Samorządu.
 5. Skarbnik prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych, zawierającą:
  • rachunki zakupów
  • dowody wpłat potwierdzone przez Opiekuna Samorządu.
 6. Osoba uprawniona do pobrania funduszy od Skarbnika powinna rozliczyć się odpowiednimi dokumentami w terminie 14 dni.
 7. Na końcu kadencji Skarbnik ma obowiązek rozliczyć się z powierzonych mu funduszy Samorządu przed pozostałymi członkami Prezydium Samorządu i Opiekunem Samorządu.
 8. W uzasadnionym przypadku Skarbnik może podać się do dymisji przed końcem kadencji.
 9. Skarbnik może zostać odwołany przez Radę Uczniów, a na jego miejsce Rada Uczniów powołuje następcę.

§7

 1. Rada Uczniów spotyka się dwa razy w semestrze lub, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 2. Zebrania organizowane są w czasie wolnym od zajęć.
 3. Opiekun Samorządu ma prawo w szczególnych przypadkach, za pośrednictwem Przewodniczącego lub Prezydium, zwołać zebranie Rady Uczniów podczas zajęć lekcyjnych.
 4. Zebrania Rady Uczniów muszą być protokołowane. Sprawozdania ze spotkań mogą być  udostępniane Dyrekcji szkoły i Radzie Pedagogicznej.
 5. Opiekun Samorządu ma obowiązek uczestniczyć w obradach Rady Uczniów. Po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Samorządu w zebraniach mogą wziąć udział Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły.
 6. Przewodniczący Samorządu może zaprosić na spotkanie inne osoby, w celu doradczym.
 7. Przewodniczący zobowiązany jest powiadomić Dyrektora Szkoły o zebraniu przynajmniej na dwa dni przed jego terminem.
 8. Zebrania Prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 9. Uregulowania dotyczące zebrań Prezydium są zawarte w ustępach 1-7.

 

Rozdział III

Opiekun Samorządu

§8

 1. Wybór Opiekuna Samorządu przeprowadza się w wyborach równych, bezpośrednich, powszechnych i tajnych przed ogół społeczności uczniowskiej w szkole razem z wyborami na przewodniczącego Samorządu Szkoły.
 2. Opiekunem Samorządu może być dowolny nauczyciel pracujący w ZSP nr 1 nie krócej niż 1 rok.
 3. Funkcję Opiekuna Samorządu powierza Dyrektor Szkoły wybranemu nauczycielowi.
 4. Opiekun nadzoruje realizację planu pracy Samorządu oraz doradza w miarę potrzeb, kontroluje rozliczenie wpływów i wydatków finansowych.
 5. Opiekun  jest pośrednikiem między Dyrektorem Szkoły a Samorządem Uczniowskim. Nadzoruje zgodność  działań Samorządu z prawem oświatowym.
 6. Opiekun jest jedynym uprawnionym do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych, w związku z działalnością w Samorządzie.
 7. Opiekun Samorządu może zostać odwołany przez Radę Uczniów.
 8. W uzasadnionym przypadku opiekun może podać się do dymisji.

 

Rozdział IV

Ordynacja wyborcza

§9

 1. Prawo wyborcze przysługuje ogółowi uczniów ZSP nr 1.
 2. Uczniowie wybierają w głosowaniu tajnym, równym, bezpośrednim i powszechnym Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna.
 3. Głosowanie jest dobrowolne.
 4. Kadencja trwa jeden rok.

§10

 1. Komisja  wyborcza, składająca się z przedstawicieli klas czwartych czuwa nad przebiegiem wyborów i przestrzeganiem zasad zawartych w ordynacji wyborczej.
 2. Przewodniczącym komisji wyborczej jest opiekun ustępującego Samorządu.
 3. Na czas wyborów członkowie komisji zwolnieni są z zajęć dydaktycznych.
 4. Komisja kończy swą funkcję po ogłoszeniu wyników.

§11

 1. Kandydaci zgłaszani są do opiekuna ustępującego Samorządu.
 2. Kandydat musi wyrazić zgodę.
 3. Kandydatów zgłaszają klasy lub występują oni indywidualnie.

§12

 1. Termin kampanii przedwyborczej przypada w miesiącu wrześniu i trwa 14 dni.
 2. Kampania musi mieć charakter pozytywny.
 3. W ramach kampanii przedwyborczej dopuszcza się wywieszanie plakatów, rozdawanie ulotek, spotkania z kandydatami.
 4. koszt kampanii danego kandydata pokrywa klasa, która go wysunęła, a w przypadku zgłoszenia indywidualnego koszty pokrywa sam kandydat.

 

§13

 1. Wicedyrektor szkoły odpowiedzialny jest za przygotowanie kart do głosowania, listy z nazwiskami uprawnionych do głosowania.
 2. Głosujący potwierdzą własnoręcznym podpisem na liście odbiór karty do głosowania.

 

Obowiązuje od 08.10.2008r.

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?