DOKUMENTY SZKOŁY:

1 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19
2 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
3 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
4 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA DO SZKOŁY
5 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO
6 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO SZKOŁY
7 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY - 2019/2020
8 REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W ZSP NR 1 - 2016
9 PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - 2017
10 REGULAMIN PRACOWNI JĘZYKOWEJ
11 REGULAMIN USPRAWIEDLIWIENIA - 2017
12 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH - 2018
13 REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ ZSP NR 1
14 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW - 2016
15 REGULAMIN UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH - 2016
16 REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - 2016
17 STATUT SZKOŁY - 2019
18 UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ NR 22/2017 Z DNIA 28.09.2017r. W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SZKOŁY
19 REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO - 2017
20 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ - 2017
21 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - 2017
22 REGULAMIN RADY RODZICÓW - 2017
23 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ - 2016
24 REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU - 2017
25 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2012-2013
26 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013-2014 - EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
27 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013-2014 - Czy działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne?
28 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014-2015 - Wykorzystywane są zasoby szkoły
lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
29 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2015-2016 - Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesu edukacyjnego
30 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2016-2017 - Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
31 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017-2018 - Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
32 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018-2019 - Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.