DOKUMENTY SZKOŁY:

1 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
2 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
3 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA DO SZKOŁY
4 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO
5 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO SZKOŁY
6 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY – 2018/2019
7 REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W ZSP NR 1 – 2016
8 PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – 2017
9 REGULAMIN PRACOWNI JĘZYKOWEJ
10 REGULAMIN USPRAWIEDLIWIENIA – 2017
11 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH – 2018
12 REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ ZSP NR 1
13 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW – 2016
14 REGULAMIN UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH – 2016
15 REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – 2016
16 STATUT SZKOŁY – 2017
17 UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ NR 22/2017 Z DNIA 28.09.2017r. W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SZKOŁY
18 REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO – 2017
19 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ – 2017
20 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – 2017
21 REGULAMIN RADY RODZICÓW – 2017
22 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ – 2016
23 REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU – 2017
24 REGULAMIN REKRUTACJI – 2018
25 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2012-2013
26 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013-2014 – EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
27 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013-2014 – Czy działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne?
28 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014-2015 – Wykorzystywane są zasoby szkoły
lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
29 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2015-2016 – Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesu edukacyjnego
30 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2016-2017 – Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
31 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017-2018 – Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.