DOKUMENTY SZKOŁY:

1 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
2 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – rok szkolny 2017/2018
3 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
4 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY – 2017
5 REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W ZSP NR 1 – 2016
6 PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – 2017
7 REGULAMIN PRACOWNI JĘZYKOWEJ
8 REGULAMIN USPRAWIEDLIWIENIA – 2017
9 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
10 REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ ZSP NR 1
11 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW – 2016
12 REGULAMIN UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH – 2016
13 REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – 2016
14 STATUT SZKOŁY – 2017
14a UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ NR 22/2017 Z DNIA 28.09.2017r. W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SZKOŁY
15 REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO – 2017
16 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ – 2017
17 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – 2017
18 REGULAMIN RADY RODZICÓW – 2017
19 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ – 2016
20 REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU – 2017
21 REGULAMIN REKRUTACJI – 2018
22 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2012-2013
23 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013-2014 – EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
24 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013-2014 – Czy działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne?
25 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014-2015 – Wykorzystywane są zasoby szkoły
lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
26 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2015-2016 – Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesu edukacyjnego
27 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2016-2017 – Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.