TECHNIK GEODETA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to geografia i matematyka.

Kwalifikacje:

wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników pomiarów (B.34),

obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35),

wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B.36).

 

Tu zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • techniki i metod pomiarów geodezyjnych oraz sporządzania map
 • geodezji urządzeniowo-rolnej – wiadomości z rolnictwa i leśnictwa oraz klasyfikacja gruntów
 • geodezji inżynieryjnej – wiadomości z zakresu stosowania metod pomiarów i opracowań geodezyjnych
 • fotogrametrii – podstawowe wiadomości o sporządzaniu map na podstawie zdjęć fotogrametrycznych
 • informatyki geodezyjnej i kartograficznej
 • rysunku geodezyjnego z elementami kartografii
 • przepisów prawnych w geodezji

Nauka w technikum kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i tytułu technika oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Przedmioty zawodowe:

 • geodezja ogólna
 • geodezja inżynieryjna
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • prawo w geodezji
 • działalność gospodarcza w geodezji
 • język obcy w geodezji
 • terenowe ćwiczenia geodezyjne
 • prace obliczeniowe i kartograficzne
 • geomatyka
 • rysunek geodezyjny
 • dokumentacja katastralna

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • praca w urzędach (wydziałach) geodezji i kartografii miasta lub gminy
 • budowa dróg i autostrad
 • wycena nieruchomości
 • zarządzanie i obrót nieruchomościami
 • planowanie przestrzenne, głównie lokalne
 • przebudowa strukturalna rolnictwa
 • aktywne uczestnictwo w tworzeniu i prowadzeniu monitoringu środowiska
 • przygotownie do podjęcia studiów wyższych na kierunku geodezja i kartografia

Atuty:

 • atrakcyjny zawód dający różnorodne perspektywy zatrudnienia
 • dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach technicznych
 • możliwość odbycia praktyki zawodowej w atrakcyjnych krajach UE (Hiszpania)