TERMINY REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

  1. od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r., godz.8:00 – 15:00 złożenie do sekretariatu ZSP-U wniosku o przyjęcie do szkoły (wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej - wydrukowane ze strony https://gniezno.edu.com.pl/ - podpisane przez kandydata i rodzica). Do wniosku kandydat dołącza również oświadczenie potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów z § 9, które będą brane pod uwagę w trzecim etapie rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów.
  2. od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r. wydanie skierowań na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy;
  3. od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz.15:00 dostarczenie
  4. 13 lipca 2020 r. godz.10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję
  5. od 14 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz.15:00 dostarczenie:
  • zaświadczenia od lekarza medycyny pracy zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – dotyczy zawodów technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu;
  1. 21 lipca 2020 r. godz.13.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Kandydat składający dokumenty do branżowej szkoły I stopnia składa również potwierdzenie możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez pracodawcę (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie http://zsp1-gniezno.pl), świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.