TECHNIK WETERYNARII – NOWOŚĆ

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to biologia i matematyka.

Kwalifikacje:

Prowadzenie chowu hodowli i inseminacji zwierząt (R.9)

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych  (R.10),

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11).

Tu zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • pobierania prób do badań laboratoryjnych;
 • czynności pomocniczych przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych ;
 • wykonywania badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy;
 • podawania leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;
 • asystowania przy zabiegach chirurgicznych;
 • opieki nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
 • wykonywania zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych;
 • określania prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych;
 • zapobiegania chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt;
 • wykonywania zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt;
 • pełnienia nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego;
 • badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
 • poskramiania, unieruchamiania i kładzenia zwierząt oraz przygotowywania pola operacyjnego;
 • asystowania przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji;
 • pielęgnowania zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych;
 • zakładania opatrunków, wykonywania zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielania zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
 • przeprowadzania szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt.

Nauka w technikum kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i tytułu technika oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Przedmioty zawodowe:

Teoretyczne:

 • Działalność gospodarcza w weterynarii
 • Język obcy w weterynarii
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Choroby i pielęgnacja zwierząt
 • Administracja weterynaryjna
 • Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Praktyczne:

 • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
 • Zabiegi weterynaryjne
 • Analityka weterynaryjna
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny
 • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce

Zatrudnienie możesz znaleźć w:

 • zakładach leczniczych dla zwierząt
 • inspektoratach weterynaryjnych
 • fermach dla zwierząt
 • zakładach produkcji zwierzęcej
 • zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta
 • zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt
 • schroniskach dla zwierząt

Atuty:

 • atrakcyjny zawód dający różnorodne perspektywy zatrudnienia
 • dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach medycznych
 • możliwość odbycia praktyki zawodowej w atrakcyjnych krajach UE